Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Składniki majątku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Polskiego Centrum Akredytacji

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 poz 1617 z późn. zm.) oraz wewnętrzną instrukcją gospodarowania majątkiem trwałym (IA-16), informujemy o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego z przeznaczeniem wg. podanej kolejności do:

  1. sprzedaży,
  2. nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych,
  3. przekazania w formie darowizny jednostkom o których mowa w par. 39 w.w rozporządzenia.

Wykaz zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wg załączonego do informacji wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferty należy kierować do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (01-382) Warszawa, ul. Szczotkarska 42 za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres przetarg@pca.gov.pl do dnia 16.12.2022 do godz. 11:00.
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji informuje, że przy rozpatrywaniu złożonych wniosków w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby innych jednostek, jeżeli wnioskodawca wykaże, iż przekazywane składniki rzeczowe majątku ruchomego wykorzystywane będą do realizacji ich zadań publicznych.
W przypadku otrzymania większej ilości wniosków o nieodpłatne przekazanie i darowiznę, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu wniosków (data i godzina).
Osoby fizyczne lub prawne zainteresowane nabyciem składnika rzeczowego majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1, mogą składać pisemne oferty zawierające:

  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych nazwisko i imię, dokładny adres zamieszkania, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę;
  • cenę za składniki rzeczowe majątku ruchomego.

W przypadku zainteresowania zakupem składników rzeczowych majątku ruchomego w terminie 5 dni od daty upływu terminu składania wniosków, PCA poinformuje zainteresowanych o wynikach sprzedaży i konieczności dokonania wpłaty za zakupione składniki rzeczowe majątku ruchomego na wskazany rachunek bankowy PCA.

Wyszczególnione w wykazie składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać w siedzibie PCA w Warszawie, przy ul. Szczotkarskiej 42 po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu 691-361-167, adres e-mail l.krawczyk@pca.gov.pl

Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data udostępniania: 30.06.2021 13:46
Data aktualizacji: 02.12.2022 16:15
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 02.12.2022 16:15