Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Oferty dla ekspertów

Oferta dla ekspertów w ramach umowy cywilno-prawnej.

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje ekspertów do przeprowadzania ocen w procesach akredytacji i nadzoru w przedstawionych poniżej obszarach technicznych. Osoby zainteresowane współpracą z PCA proszone są o przesłanie w formie elektronicznej CV (z dokładnym opisem doświadczenia zawodowego oraz szkoleń dot. systemu oceny zgodności, norm akredytacyjnych) na adres e-mail: 

Korzyści ze współpracy z PCA

Polskie Centrum Akredytacji oferuje auditorom/ekspertom:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania w ocenę;
 • nieodpłatne szkolenia doskonalące, obejmujące tematykę związaną z systemami zarządzania i systemami oceny zgodności;
 • dostęp do materiałów źródłowych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny;
 • zakwaterowanie przy wyjazdach na oceny poza miejscowością zamieszkania;
 • ekwiwalent za dojazdy i wyżywienie, w przypadku przeprowadzania ocen poza miejscowością zamieszkania.

Współpraca PCA z ekspertami oparta jest o umowy cywilno-prawne. Liczba i miejsce ocen, do których angażowany będzie ekspert, uzależnione są od aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów PCA oraz prowadzonego nadzoru nad akredytowanymi jednostkami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Zasobami Ludzkimi, tel.: 22 355-73-12, 22 355-70-04.

PCA zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.


Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, tel. 22 355-70-00, sekretariat@pca.gov.pl.
Dane będą przetwarzane w celu weryfikacji kompetencji ekspertów i czynności zmierzających do nawiązania współpracy eksperta z PCA, na podstawie zweryfikowanych kompetencji.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. korzystanie z danych kontaktowych ekspertów poszczególnych dziedzin w ramach nawiązania współpracy oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest warunkiem weryfikacji kompetencji i zachowania danych kontaktowych w celu nawiązania współpracy, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu weryfikacji. 
Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.


 

PCA poszukuje ekspertów w następujących obszarach:

 1. Obszar oceny jednostek certyfikujących systemy w zakresie ISMS.
 2. Obszar oceny producentów materiałów odniesienia.
 3. Obszar oceny laboratoriów badawczych.
 4. Obszar oceny jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji, do niżej wymienionych dyrektyw/rozporządzeń:
 • Rozporządzenia PE i Rady (UE):
  • 305/2011 - Wyroby budowlane,
  • 2016/425 - Środki ochrony indywidualnej,
  • 2016/426 - Urządzenia spalające paliwa gazowe,
  • 2016/424 - Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób,
  • 2019/945 - Bezzałogowe statki powietrzne.
 • Dyrektywy:
  • 2014/28/UE - Materiały wybuchowe do użytku cywilnego,
  • 2013/53/UE - Rekreacyjne jednostki pływające,
  • 2014/90/UE - Wyposażenie morskie,
  • 2006/42/WE - Maszyny,
  • 2013/29/UE - Artykuły pirotechniczne,
  • 2008/57/WE - Interoperacyjność systemu kolei we Wspólnocie,
  • 2009/48/WE - Zabawki,
  • 2014/33/UE - Dźwigi,
  • 2014/53/UE - Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne,
  • 2010/35/UE - Ciśnieniowe urządzenia transportowe.
 1. Obszar oceny weryfikatorów EMAS.
 2. Obszar oceny jednostek badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji.
 3. Obszar oceny weryfikatorów GHG.
 4. Obszar oceny jednostek certyfikujących wyroby w obszarze rolnictwa ekologicznego.
 5. Obszar zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w gospodarstwie GLOBAL G.A.P. IFA.
 6. Obszar łańcuch kontroli na produktem GLOBAL G.A.P. CoC.

Ogólne wymagania dla kandydatów na ekspertów:

 • wykształcenie wyższe II-go stopnia kierunkowe, właściwe dla ocenianego obszaru lub pokrewne uzupełnione o studium podyplomowe,
 • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obszarem oceny,
 • znajomość przepisów prawnych i innych dokumentów normatywnych dotyczących ocenianego obszaru,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia auditorskiego, np. jako auditor wewnętrzny lub zewnętrzny w jednostkach oceniających zgodność.
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Tomasz Szymaniak
Data wytworzenia: 09.07.2013
Data udostępniania: 12.03.2015 07:48
Data aktualizacji: 07.11.2023 16:59
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 07.11.2023 16:59