Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Odwołania

Odwołania - tryb postępowania

Na mocy art. 25 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. Klienci Polskiego Centrum Akredytacji mają prawo odwołać się od decyzji udzielenia, odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu akredytacji do Komitetu Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o kwestionowanej decyzji.      

Odwołanie rozpatruje zespół trzech ekspertów, wyznaczonych spośród członków Komitetu Odwoławczego przez Przewodniczącego Komitetu Odwoławczego. W przypadku, gdy rozpatrzenie odwołania wymaga szczególnej wiedzy lub w rozpatrywanej dziedzinie nie ma ekspertów wśród członków Komitetu Odwoławczego, Przewodniczący Komitetu Odwoławczego może powołać dodatkowego eksperta zewnętrznego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie.

Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 60 dni od dnia jego doręczenia.

Komitet Odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania:

  • stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę Polskiemu Centrum Akredytacji do ponownego rozpoznania albo,
  • oddala odwołanie.

Orzeczenie Komitetu Odwoławczego jest przekazywane jednostce oceniającej zgodność wnoszącej odwołanie oraz Dyrektorowi PCA. W przypadku oddalenia odwołania jednostce oceniającej zgodność przysługuje skarga do sądu administracyjnego, za pośrednictwem Komitetu Odwoławczego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o oddaleniu odwołania. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych.

Komitet Odwoławczy

Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Małgorzata Tworek
Data wytworzenia: 01.02.2007
Data udostępniania: 07.04.2015 00:00
Data aktualizacji: 14.07.2022 17:20
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 14.07.2022 17:20