Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Działy i kompetencje

Biuro ds. Akredytacji zajmuje się realizacją zadań związanych z prowadzeniem procesów akredytacji i nadzoru jednostek oceniających zgodność oraz przedsięwzięć w zakresie rozwoju działalności akredytacyjnej.

Dział Akredytacji

akredytacja w obszarze:

Dział Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności (AF)

 • badań żywności, badań klinicznych, medycznych i weterynaryjnych w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • certyfikacji wyrobów, procesów i usług dotyczących żywności i produktów rolnych w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17065,
 • badań biegłości w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17043
 • badań medycznych w odniesieniu do normy PN-EN ISO 15189
 • biobanków w odniesieniu do normy PN-EN ISO 20378.

Dział Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych (AM)

 • badań wyrobów i materiałów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urządzeń radiologicznych, urządzeń medycznych oraz maszyn i pojazdów w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dział Akredytacji Badań Emisji w Środowisku (AE)

 • badań emisji do powietrza i emisji czynników fizycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dział Akredytacji Badań Chemicznych (AW)

 • badań środowiska (woda, ścieki, osady, odpady, gleba), wyrobów konsumpcyjnych (woda do spożycia przez ludzi, tytoń i wyroby tytoniowe), paliw, nawozów, chemikaliów (farby, lakiery, kosmetyki) jak również badań w dziedzinie nauk sądowych w odniesieniu do normy PN‑EN ISO/IEC 17025.

Dział Akredytacji Wzorcowań (AP)

 • wzorcowań urządzeń pomiarowych w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • produkcji materiałów odniesienia w odniesieniu do normy PN-EN ISO 17034.

Dział Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób (AC)

 • certyfikacji wyrobów, procesów i usług (z wyłączeniem żywności i produktów rolnych) w odniesieniu do normy PN‑EN ISO/IEC 17065 ;
 • certyfikacji osób w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17024,
 • certyfikacji inspekcji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17020,
 • oceny zgodności do celów notyfikacji.

Dział Akredytacji Weryfikacji i Certyfikacji Systemów Zarządzania (AS)

 • certyfikacji systemów zarządzania w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17021‑1,
 • weryfikatorów środowiskowych systemu EMAS w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17021-1,
 • weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (GHG) w odniesieniu do normy PN-EN ISO IEC 17029.

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi [HR]

Zajmuje się realizacją zadań związanych z:

 • wdrożeniem polityki personalnej oraz koordynowaniem przedsięwzięć podejmowanych w celu rozwoju zasobów ludzkich,
 • z działalnością szkoleniową stanowiącą ofertę Polskiego Centrum Akredytacji dla auditorów i klientów PCA,
 • organizowaniem seminariów/spotkań z akredytowanymi podmiotami.

 

Wydział Finansowy [PF]

Zajmuje się realizacją zadań związanych z:

 • prowadzeniem rachunkowości PCA,
 • tworzeniem projektu planów finansowych i sprawozdań z realizacji tych planów,
 • zarządzaniem środkami pieniężnymi,
 • planowaniem, nadzorem i sprawozdawczością postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obsługą finansowo-logistyczną ocen i delegacji zagranicznych.

 

Wydział Informatyki [PI]

Zajmuje się realizacją zadań związanych z:

 • opracowywaniem i wdrażaniem zasad i standardów dotyczących zastosowań informatyki w dziedzinie akredytacji i systemu zarządzania,
 • zarządzaniem infrastrukturą techniczną,
 • opracowywaniem, wdrażaniem i kontrolowaniem przestrzegania polityki bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz przetwarzanych danych i informacji,
 • zarządzaniem zasobami danych i informacji przetwarzanych w systemach.

 

Wydział Administracyjno-Techniczny [PP]

Zajmuje się realizacją zadań związanych z:

 • zapewnieniem komórkom organizacyjnym PCA obsługi materiałowej, administracyjnej i transportowej,
 • realizacją zadań z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego PCA,
 • zapewnieniem dostępu do wszystkich przepisów prawnych i dokumentów normatywnych dotyczących funkcjonowania PCA,
 • prowadzeniem kancelarii ogólnej PCA, w tym zapewnieniem skutecznego obiegu korespondencji w PCA,
 • prowadzeniem spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkiem,
 • zapewnieniem utrzymania estetyki w budynku i właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku PCA.

 

Wydział Promocji i Wydawnictw [PR]

Zajmuje się realizacją zadań związanych z:

 • promowaniem działalności akredytacyjnej w celu podnoszenia świadomości na temat roli i znaczenia akredytacji oraz budowaniem i  utrzymywaniem pozytywnego wizerunku PCA,
 • koordynacją prac związanych z działalnością informacyjną oraz wydawniczą PCA, w tym publikowaniem i dystrybucją wydawnictw PCA,
 • współpracą z mediami w celu popularyzacji i uaktualniania wiedzy na temat akredytacji i systemu oceny zgodności,
 • zapewnieniem ochrony towarowej symboli akredytacji,
 • organizacją konferencji, seminariów i innych posiedzeń w ramach członkostwa PCA w organizacjach międzynarodowych.

 

Wydział ds. Systemu Zarządzania i Audytu Wewnętrznego [SJ]

Zajmuje się realizacją zadań związanych z:

 • przygotowaniem informacji o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej i przedstawianiem ich Dyrektorowi w celu podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
 • koordynowaniem opracowywania planów działania PCA i sporządzeniem sprawozdania z ich realizacji,
 • monitorowaniem procesów postępowania ze skargami, ankietami satysfakcji klienta, uwagami i wnioskami dot. systemu akredytacji,
 • prowadzeniem sekretariatu Komitetu Odwoławczego i Rady ds. Akredytacji,
 • prowadzeniem audytów wewnętrznych oraz koordynacją prac w zakresie planowania działań korygujących i zapobiegawczych oraz monitorowaniem ich realizacji,
 • koordynowaniem prac w zakresie kontroli zewnętrznych,
 • koordynowaniem prac w zakresie zarzadzania ryzykiem w organizacji,
 • utrzymywaniem i publikowaniem aktualnej dokumentacji systemu zarządzania.
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Małgorzata Tworek
Data wytworzenia: 02.01.2007
Data udostępniania: 07.04.2015 13:25
Data aktualizacji: 07.12.2023 09:23
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 07.12.2023 09:23