Serwis bip.pca.gov.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. cookie
strona domowa wyszukiwanie kontakt mapa strony
  
godziny pracyGodziny pracy PCA
8:00 - 16:00
adresPolskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42
01-382 Warszawa

NIP: 951-19-98-004
Regon: 017168960
telefon(22) 355 70 00
fax(22) 355 70 18
strona wwwwww.pca.gov.pl
e-mailsekretariatpca.gov.pl
e-mailElektroniczna Skrzynka Podawcza - EPUAP
Działy i kompetencje

Dyrektor PCA [D]: Lucyna Olborska

Biuro ds. Akredytacji [DA]: Kierownik Biura ds. Akredytacji - Lucyna Olborska

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania [SJ]: Małgorzata Tworek

Audytor Wewnętrzny [SJ-AW]: Dorota Budny

Zadania Biura [DA]:

Są realizowane przez komórki organizacyjne podległe Kierownikowi Biura ds. Akredytacji:

Dział Akredytacji Laboratoriów [AB]

Dział Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych [AJ]

oraz

Dział Rozwoju Auditorów [PD]

Dział Współpracy z Auditorami [PW]

Zakres zadań Działów [AB], [AJ]:

 • prowadzenie procesów akredytacji i nadzoru zgodnie z obowiązującymi w PCA dokumentami systemu zarządzania;
 • prowadzenie przez wyznaczonych pracowników działu ocen i obserwacji zgodnie z pensum określonym przez Dyrektora;
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju działalności akredytacyjnej, w tym w zakresie zmiany zakresu działalności akredytacyjnej;
 • współpraca z komitetami technicznymi oraz samodzielnymi ekspertami, w tym zasięganie opinii w sprawach dotyczących podejmowania decyzji oraz w celu doskonalenia działalności akredytacyjnej we właściwych dla działu obszarach technicznych;
 • przeprowadzanie szkoleń otwartych i szkoleń dla auditorów, we współpracy z działem PD;
 • rozpatrywanie skarg na CAB;
 • współpraca z organami administracji państwowej, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie działalności podległego działu;
 • współpraca z klientami i innymi stronami zainteresowanymi systemem akredytacji, w tym organizacja merytoryczna spotkań z klientami;
 • opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących akredytacji i przekazywanie ich do opublikowania;
 • przygotowywanie rozliczeń finansowych dotyczących procesów akredytacji.

Zakres zadań Działu Rozwoju Auditorów [PD]:

 • organizowanie naboru i prowadzenie selekcji na auditorów i ekspertów;
 • organizowanie staży i szkoleń wstępnych dla auditorów-stażystów;
 • monitorowanie i ocena pracy auditorów i ekspertów dla potrzeb Działów Akredytacji;
 • organizowanie szkoleń doskonalących auditorów, ekspertów oraz członków komitetów technicznych, w celu podnoszenia ich kwalifikacji i wymiany doświadczeń;
 • planowanie i organizowanie szkoleń otwartych i spotkań z klientami;
 • doskonalenie działalności szkoleniowej w oparciu o badania satysfakcji uczestników szkoleń i potrzeb rynku;
 • prowadzenie promocji działalności szkoleniowej, we współpracy z Wydziałem PZ;
 • zarządzanie Portalem dla Auditorów.

Zakres zadań Działu Współpracy z Auditorami [PW]:

 • tworzenie kalkulacji ocen w zakresie diet, ryczałtu hotelowego i dojazdowego;
 • dokonywanie uzgodnień organizacyjnych dotyczących pobytu auditorów/ekspertów podczas ocen pomiędzy auditorami/ekspertami, hotelem i jednostką oceniającą zgodność;
 • koordynacja działań w zakresie ubezpieczeń auditorów/ekspertów biorących udział w ocenach PCA;
 • przygotowywanie rozliczeń finansowych dotyczących procesów akredytacji i nadzoru (w zakresie wystawienia poleceń wystawienia faktury przedpłaty/ faktury zamykającej, wprowadzenia rzeczywistej wartości usługi hotelowej do faktury zamykającej oraz przekazywania rachunków do realizacji);
 • prowadzenie spraw związanych z kontraktami z auditorami/ekspertami, członkami komitetów technicznych, samodzielnymi ekspertami oraz prowadzenie ich rejestru;
 • prowadzenie badań satysfakcji klientów;
 • organizacja delegacji zagranicznych.

Zakres zadań Wydziału ds. Systemu Zarządzania i Audytu Wewnętrznego [SJ]:

 • przygotowanie informacji o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej i przedstawianie go Dyrektorowi w celu podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
 • przygotowywanie i dokumentowanie kolegiów oraz przeglądów zarządzania;
 • opracowywanie planu głównego PCA i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;
 • monitorowanie zgodności planów wykonawczych komórek organizacyjnych z planem głównym, ustaleniami przeglądu zarządzania i planów działań korygujących i zapobiegawczych;
 • monitorowanie procesów rozpatrywania skarg, uwag i wniosków do systemu zarządzania PCA oraz dokonywanie ich analiz;
 • prowadzenie sekretariatu Komitetu Odwoławczego i Rady ds. Akredytacji;
 • realizacja auditów i audytów wewnętrznych;
 • koordynacja prac związanych z kontrolami zewnętrznymi;
 • przeprowadzanie analiz ryzyka systemu zarządzania;
 • koordynacja prac w zakresie planowania działań korygujących i zapobiegawczych oraz monitorowanie ich realizacji;
 • przechowywanie i publikowanie dokumentacji systemu zarządzania PCA;
 • rejestrowanie i analiza odstępstw od systemu zarządzania;
 • wydawanie opinii w sprawie stosowanie symboli akredytacji;
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów sublicencyjnych dot. stosowania znaków IAF MLA i ILAC MRA;
 • koordynowanie prac związanych z opiniowaniem i opracowywaniem norm;
 • koordynowanie prac związanych z tłumaczeniami dokumentów EA, IAF, ILAC i FALB i ich publikowaniem;
 • monitorowanie zgodności dokumentacji PCA z wymaganiami prawnymi, norm oraz dokumentów organizacji międzynarodowych we współpracy z kierownikami właściwych komórek.

Zakres zadań Wydziału Finansowego [PF]:

 • prowadzenie rachunkowości PCA zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • terminowe realizowanie zobowiązań;
 • bieżąca ewidencja, gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wszystkich operacji finansowych;
 • bieżąca ewidencja środków trwałych, wyposażenia i środków niskocennych, rozliczanie inwentaryzacji w tym zakresie;
 • prowadzenie czynności kasowych i bankowych PCA;
 • sporządzanie okresowych analiz kosztów i dochodów PCA;
 • archiwizacja i kontrolowanie obiegu dokumentów księgowych;
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych i finansowych z urzędami;
 • wystawianie faktur za usługi z tytułu działalności PCA;
 • gromadzenie i nadzór nad danymi wymaganymi do sporządzenia faktur za udział w krajowym systemie akredytacji;
 • kontrola należności i terminowości wpłat za świadczone usługi, w tym przesyłanie wezwań do zapłaty;
 • przekazywanie do radcy prawnego spraw dotyczących niezapłaconych należności w celu ich windykacji;
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 • planowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzór i koordynacja prac związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w PCA, zgłaszanych jako zamiar przez komórki organizacyjne PCA;

Zakres zadań Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Promocji [PZ]:

 • koordynacja działań związanych z realizacją projektów pomocy technicznej UE;
 • współpraca z jednostkami finansująco - kontraktującymi i urzędami centralnymi, odpowiedzialnymi za wdrożenie projektów UE w PL oraz zewnętrznymi wykonawcami w umów;
 • opracowywanie informacji do dokumentów przetargowych dla projektów UE, realizowanych przez konsorcja z udziałem PCA za granicą oraz koordynacja prac związanych z ich implementacją;
 • koordynacja działań związanych z ankietami oraz głosowaniem i opiniowaniem dokumentów w ramach organizacji międzynarodowych;
 • koordynacja prac związanych z zawieraniem i realizacją umów międzynarodowych podpisywanych przez PCA, w tym porozumień o współpracy z zagranicznymi jednostkami akredytującymi w ramach polityki transgranicznej;
 • organizacja posiedzeń w ramach członkostwa PCA w organizacjach międzynarodowych;
 • zapewnienie tłumaczeń;
 • realizacja działań związanych z promowaniem działalności akredytacyjnej oraz z publicznym wizerunkiem PCA, w tym organizacja jubileuszy, konferencji, targów i innych spotkań z udziałem PCA;
 • koordynacja prac związanych z działalnością wydawniczą PCA, w tym publikacji na stronie internetowej;
 • współpraca z mediami;
 • opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności PCA.

Zakres zadań Wydziału Kadr i Płac [PK]:

 • prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia pracowników PCA;
 • prowadzenie całości spraw dotyczących płac pracowników etatowych i kontraktowych, w tym spraw dotyczących rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
 • ewidencja, rozliczanie i weryfikacja poleceń wykonania dzieła i umów o dzieło;
 • prowadzenie akt personalnych i ich archiwizacja oraz prowadzenie indywidualnych kart szkoleń;
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i zwalnianiem pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem pracowników;
 • ogólny nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • nadzorowanie aktualności badań lekarskich pracowników oraz szkoleń z zakresu bhp;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami grupowymi pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 • obsługa organizacyjna szkoleń pracowniczych;
 • zapewnienie obsługi prawnej PCA, w tym współpraca z Radcą Prawnym;
 • współpraca z Inspektorem BHP.

Zakres zadań Wydziału Administracyjno-Technicznego [PP]:

 • zapewnienie komórkom organizacyjnym PCA obsługi materiałowej, administracyjnej i transportowej, z wyłączeniem instalacji, urządzeń i sprzętu łączności, teleinformatycznego oraz współdziałających z nimi urządzeń peryferyjnych;
 • gospodarowanie środkami nietrwałymi i środkami transportu oraz prowadzenie dotyczącej ich dokumentacji;
 • prowadzenie archiwum zakładowego PCA;
 • zapewnienie dostępu do wszystkich przepisów prawnych i dokumentów normatywnych dotyczących funkcjonowania PCA;
 • zakup norm i wydawnictw specjalistycznych, w tym prenumerata prasy oraz prowadzenie rejestru zakupionych publikacji i miejsca ich przechowywania;
 • publikowanie ogłoszeń prasowych na potrzeby PCA;
 • zamawianie pieczęci i pieczątek oraz prowadzenie stosownej ewidencji;
 • prowazenie kancelarii ogólnej PCA, w tym zapewnienie skutecznego obiegu korespondencji w PCA;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkiem PCA, w tym m.in. zapewnieniem prawidłowego prowadzenia książki budynku, wykonywanie wymaganych prawem budowlanym przeglądów rocznych i pięcioletnich, przestrzegania czasookresów przeprowadzania innych przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów gwarancyjnych urządzeń, instalacji i systemów stanowiących wyposażenie budynku i /lub z nim związanych (z wyłączeniem systemów, instalacji, urządzeń i sprzętu łączności, teleinformatycznego oraz urządzeń peryferyjnych);
 • opracowywanie i uzgadnianie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz rocznych harmonogramów remontów i modernizacji, a także planów zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
 • udział w odbiorach robót budowlanych, w pracach związanych z przejmowaniem do eksploatacji urządzeń, instalacji, pomieszczeń i budynku oraz nadzorowanie usuwania usterek w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych;
 • monitorowanie wydatków oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów zawartych przez PCA, w zakresie kompetencji działu;
 • zapewnienie utrzymania czystości i estetyki w budynku, jego pomieszczeniach oraz na terenie posesji;
 • opracowywanie projektów umów oraz regulacji wewnętrznych, w zakresie kompetencji działu;
 • zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku PCA, w tym dokonywanie bieżącej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego PCA;
 • współpraca z działem właściwym ds. szkoleń w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp, zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz dokonywania praktycznych sprawdzeń organizacji i warunków ewakuacji w PCA;
 • współpraca z organami administracji państwowej właściwymi w sprawach budowlanych, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, m.in. w zakresie wydanych decyzji administracyjnych, upomnień oraz tytułów wykonawczych;

Zakres zadań Wydziału Informatyki [PI]:

 • opracowywanie i wdrażanie zasad i standardów dotyczących zastosowań informatyki w dziedzinie akredytacji i systemu zarządzania PCA;
 • prowadzenie prac analitycznych, określanie wymagań, pozyskiwanie, opracowywanie, wdrażanie i eksploatacja rozwiązań informatycznych na potrzeby PCA;
 • planowanie, koordynowanie i realizacja niezbędnych zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby PCA;
 • planowanie, koordynowanie i realizacja niezbędnych przeglądów i usług serwisowych sprzętu;
 • zarządzanie zasobami danych i informacji przetwarzanych w systemach PCA;
 • prowadzenie polityki licencyjnej w odniesieniu do oprogramowania, we wszelkich dziedzinach działalności PCA;
 • zarządzanie infrastrukturą techniczną, w tym serwerami użytkowanymi na potrzeby PCA i szkieletową infrastrukturą teleinformatyczną oraz infrastrukturą telefoniczną sieci stacjonarnej i komórkowej;
 • zapewnienie sprzętu audiowizualnego i nagłośnienia pomieszczeń zgodnie z zapotrzebowaniem komórek organizujących szkolenia i spotkania;
 • opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz przetwarzanych danych i informacji;
 • zarządzanie BIP;
 • organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie urządzeń i systemów teleinformatycznych eksploatowanych w PCA;
 • współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych związanych z obronnością państwa w zakresie: pełnienia stałego dyżuru, prowadzenia szkoleń, przygotowywania planów obronnych, raportów i sprawozdań itp.

Wytwarzający: Małgorzata Tworek
Data wytworzenia: 2007-01-02
Data udostępnienia: 2007-01-02
Data aktualizacji: 2015-08-03
Udostępniający: Tomasz Żołyniak - Redaktor BIP
liczba odsłon: 409 330
01.09.2015 r.
Polskie Centrum Akredytacji © 2006-2015